Βιβλίο ιστορίαςΒ. Η ΡΩΜΑΪΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ

Το παρακάτω φύλλο αξιολόγηση αφορά στο περιεχόμενο της Β ενότητα του βιβλίου της Ιστορίας για την Ε τάξη του Δημοτικού σχολείου. Συμπληρώνεται ηλεκτρονικά από τους μαθητές ως επανάληψη της ύλης που διδάχτηκαν στο σχολείο. Δεν αποτελεί δοκιμασία που θα βαθμολογηθεί από το δάσκαλο και το αποτέλεσμα δε θα υπολογιστεί στη βαθμολογία του τριμήνου.

Προσωποποιημένες παρόμοιες δοκιμασίες μπορούν να γίνουν μόνο στο εργαστήριο Πληροφορικής με την επιτήρηση των δασκάλων.
ΘΕΜΑ 1
(Συμπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων)

Παρατηρήστε την ιστορική γραμμή και επιλέξτε δίπλα σε κάθε χρονολογία το γεγονός που έγινε.

Ιστορική γραμμή

  313 μ.Χ.         
  

  330 μ.Χ.          
  

  337 μ.Χ.          
   

361-362 μ.Χ.   
   

392 μ.Χ.            
   

395 μ.Χ.           
    '; $sel_arr1 = array(8); $sel_arr2 = array(8); $sel_arr3 = array(8); $sel_arr4 = array(8); $sel_arr5 = array(7); $sel_arr6 = array(8); $sel_arr1[0]='.'; $sel_arr1[1]=''; $sel_arr1[2]=''; $sel_arr1[3]=''; $sel_arr1[4]=''; $sel_arr1[5]=''; $sel_arr1[6]=''; $sel_arr1[7]=''; $sel_arr2[0]='.'; $sel_arr2[1]=''; $sel_arr2[2]=''; $sel_arr2[3]=''; $sel_arr2[4]=''; $sel_arr2[5]=''; $sel_arr2[6]=''; $sel_arr2[7]=''; $sel_arr3[0]='.'; $sel_arr3[1]=''; $sel_arr3[2]=''; $sel_arr3[3]=''; $sel_arr3[4]=''; $sel_arr3[5]=''; $sel_arr3[6]=''; $sel_arr3[7]=''; $sel_arr4[0]='.'; $sel_arr4[1]=''; $sel_arr4[2]=''; $sel_arr4[3]=''; $sel_arr4[4]=''; $sel_arr4[5]=''; $sel_arr4[6]=''; $sel_arr4[7]=''; $sel_arr5[0]='.'; $sel_arr5[1]=''; $sel_arr5[2]=''; $sel_arr5[3]=''; $sel_arr5[4]=''; $sel_arr5[5]=''; $sel_arr5[6]=''; $sel_arr6[0]='.'; $sel_arr6[1]=''; $sel_arr6[2]=''; $sel_arr6[3]=''; $sel_arr6[4]=''; $sel_arr6[5]=''; $sel_arr6[6]=''; $sel_arr6[7]=''; srand(time()); for ($j=1;$j

(μονάδες: 1,2)
ΘΕΜΑ 2
(Συμπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων)
Επιλέξτε τα ονόματα των τετραρχών και των αυτοκρατόρων στη σωστή θέση του διαγράμματος.

ΔΙΟΚΛΗΤΙΑΝΟΣ

ΣΥΝΑΡΧΟΝΤΕΣ

ΔΥΣΗ                                      ΑΝΑΤΟΛΗ

               

ΣΥΝΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΕΣ

ΔΥΣΗ                             ΑΝΑΤΟΛΗ

                  

ΜΟΝΟΚΡΑΤΟΡΑΣ

'; $sel_arr1 = array(4); $sel_arr2 = array(4); $sel_arr3 = array(4); $sel_arr4 = array(4); $sel_arr5 = array(4); $sel_arr6 = array(4); $sel_arr7 = array(6); $sel_arr1[0]='.'; $sel_arr1[1]=''; $sel_arr1[2]=''; $sel_arr1[3]=''; $sel_arr2[0]='.'; $sel_arr2[1]=''; $sel_arr2[2]=''; $sel_arr2[3]=''; $sel_arr3[0]='.'; $sel_arr3[1]=''; $sel_arr3[2]=''; $sel_arr3[3]=''; $sel_arr4[0]='.'; $sel_arr4[1]=''; $sel_arr4[2]=''; $sel_arr4[3]=''; $sel_arr5[0]='.'; $sel_arr5[1]=''; $sel_arr5[2]=''; $sel_arr5[3]=''; $sel_arr6[0]='.'; $sel_arr6[1]=''; $sel_arr6[2]=''; $sel_arr6[3]=''; $sel_arr7[0]='.'; $sel_arr7[1]=''; $sel_arr7[2]=''; $sel_arr7[3]=''; $sel_arr7[4]=''; $sel_arr7[5]=''; srand(time()); for ($j=1;$j

(μονάδες: 1,4)
ΘΕΜΑ 3
(Επιλέξτε τις σωστές απαντήσεις)

Ποιες από τις παρακάτω ενέργειες πραγματοποιήθηκαν από τον Διοκλητιανό;

ΕΠΙΛΟΓΕΣ: '; $sel_arr[1] = ''; $sel_arr[2] = ''; $sel_arr[3] = ''; srand(time()); for ($i=0;$i<4;$i++) { $a=rand(0,3); $b=rand(0,3); $t=$sel_arr[$a]; $sel_arr[$a]=$sel_arr[$b]; $sel_arr[$b]=$t; } for ($i=0;$i<4;$i++) echo $sel_arr[$i] ?>
Καθιέρωσε την τετραρχία.
Υπέγραψε το διάταγμα της ανεξιθρησκίας.
Έκανε διωγμό κατά των Χριστιανών.
Μοίρασε την αυτοκρατορία στους δύο γιους του.

(μονάδες: 0,6)
ΘΕΜΑ 4
(Επιλέξτε τις σωστές απαντήσεις)

Ποιες από τις παρακάτω ενέργειες πραγματοποιήθηκαν από τον Κωνσταντίνο;

ΕΠΙΛΟΓΕΣ: '; $sel_arr[1] = ''; $sel_arr[2] = ''; $sel_arr[3] = ''; srand(time()); for ($i=0;$i<4;$i++) { $a=rand(0,3); $b=rand(0,3); $t=$sel_arr[$a]; $sel_arr[$a]=$sel_arr[$b]; $sel_arr[$b]=$t; } for ($i=0;$i<4;$i++) echo $sel_arr[$i] ?>
Υπέγραψε το διάταγμα της ανεξιθρησκίας.
Μετέφερε την πρωτεύουσα από τη Ρώμη στην Κωνσταντινούπολη.
Καθιέρωσε την τετραρχία.
Πήρε μέτρα κατά των ειδωλολατρών.

(μονάδες: 0,6)
ΘΕΜΑ 5
(Επιλέξτε τις σωστές απαντήσεις)

Ποιες από τις παρακάτω ενέργειες πραγματοποιήθηκαν από τον Ιουλιανό;

ΕΠΙΛΟΓΕΣ: '; $sel_arr[1] = ''; $sel_arr[2] = ''; $sel_arr[3] = ''; srand(time()); for ($i=0;$i<4;$i++) { $a=rand(0,3); $b=rand(0,3); $t=$sel_arr[$a]; $sel_arr[$a]=$sel_arr[$b]; $sel_arr[$b]=$t; } for ($i=0;$i<4;$i++) echo $sel_arr[$i] ?>
Πολέμησε τους Πέρσες.
Πήρε μέτρα κατά των ειδωλολατρών.
Υπέγραψε το διάταγμα της ανεξιθρησκίας.
Επανέφερε τη λατρεία των ολύμπιων θεών.

(μονάδες: 0,6)
ΘΕΜΑ 6
(Επιλέξτε τις σωστές απαντήσεις)

Ποιες από τις παρακάτω ενέργειες πραγματοποιήθηκαν από τον Θεοδόσιο;

ΕΠΙΛΟΓΕΣ: '; $sel_arr[1] = ''; $sel_arr[2] = ''; $sel_arr[3] = ''; srand(time()); for ($i=0;$i<4;$i++) { $a=rand(0,3); $b=rand(0,3); $t=$sel_arr[$a]; $sel_arr[$a]=$sel_arr[$b]; $sel_arr[$b]=$t; } for ($i=0;$i<4;$i++) echo $sel_arr[$i] ?>

Πήρε μέτρα κατά των ειδωλολατρών.

Πολέμησε τους Πέρσες.
Μοίρασε την αυτοκρατορία στους δύο γιους του.
Έκανε διωγμό κατά των Χριστιανών.

(μονάδες: 0,6)
ΘΕΜΑ 7
(Επιλέξτε τις σωστές απαντήσεις)

Ποιες από τις παρακάτω ενέργειες πραγματοποιήθηκαν από τον Θεοδόσιο Β;

ΕΠΙΛΟΓΕΣ: '; $sel_arr[1] = ''; $sel_arr[2] = ''; $sel_arr[3] = ''; srand(time()); for ($i=0;$i<4;$i++) { $a=rand(0,3); $b=rand(0,3); $t=$sel_arr[$a]; $sel_arr[$a]=$sel_arr[$b]; $sel_arr[$b]=$t; } for ($i=0;$i<4;$i++) echo $sel_arr[$i] ?>
Μοίρασε την αυτοκρατορία στους δύο γιους του.
Υπέγραψε το διάταγμα της ανεξιθρησκίας.
Ίδρυσε το Πανδιδακτήριο στην Κωνσταντινούπολη.
Οχύρωσε την Κωνσταντινούπολη με διπλό τείχος.

(μονάδες: 0,6)


ΠΑΡΑΘΕΜΑ

Διοκλητιανός Κωνσταντίνος Ιουλιανός Θεοδόσιος Θεοδόσιος Β

Εικ.1 Ρωμαϊκό νόμισμα με την κεφαλή του Διοκλητιανού, περ. 300 μ.Χ.
Εικ.2 Ο Μέγας Κωνσταντίνος. Μωσαϊκό στον ναό της Αγίας Σοφίας, 1000 μ.Χ.
Εικ.3 Ο Φλάβιος Κλαύδιος Ιουλιανός, ή Ιουλιανός ο Παραβάτης, υπήρξε ο τελευταίος εθνικός αυτοκράτορας της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.
Εικ.4 Ο Θεοδόσιος προσφέρει δάφνινο στεφάνι στον νικητή. Βαθύ ανάγλυφο στη βάση του οβελίσκου του ιππόδρομου (Κωνσταντινούπολη)
Εικ.5 Ο Θεοδόσιος Β'

Πηγή: wikipedia
ΘΕΜΑ 8
(Επιλέξτε τις σωστές απαντήσεις)
Ποιες από τις ενέργειες θεωρείς πως είναι θετικές;

ΕΠΙΛΟΓΕΣ: '; $sel_arr[1] = ''; $sel_arr[2] = ''; $sel_arr[3] = ''; $sel_arr[4] = ''; srand(time()); for ($i=0;$i<5;$i++) { $a=rand(0,4); $b=rand(0,4); $t=$sel_arr[$a]; $sel_arr[$a]=$sel_arr[$b]; $sel_arr[$b]=$t; } for ($i=0;$i<5;$i++) echo $sel_arr[$i] ?>
Ο Θεοδόσιος Β και η Ευδοκία ίδρυσαν το Πανδιδακτήριο.
Γονείς και δάσκαλοι πίστευαν ότι όποιος δε δαρθεί δε μαθαίνει γράμματα.
Ο Θεοδόσιος ανέχτηκε την καταστροφή αρχαίων μνημείων.
Στον ιππόδρομο δε γίνονταν μονομαχίες.
Ο Κωνσταντίνος οργάνωσε διπλωματικές επαφές με τους γειτονικούς λαούς.

(μονάδες: 1,2)
ΘΕΜΑ 9
(Επιλέξτε ΣΩΣΤΟ ή ΛΑΘΟΣ για καθένα από τα παρακάτω)

Ποιες από τις προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασμένες;

ΕΠΙΛΟΓΕΣ: '. ''; $sel_arr[1] = ''. ''; $sel_arr[2] = ''. ''; $sel_arr[3] = ''. ''; $sel_arr[4] = ''. ''; $sel_arr[5] = ''. ''; srand(time()); for ($i=0;$i<6;$i++) { $a=rand(0,5); $b=rand(0,5); $t=$sel_arr[$a]; $sel_arr[$a]=$sel_arr[$b]; $sel_arr[$b]=$t; } for ($i=0;$i<6;$i++) echo $sel_arr[$i] ?>
ΣΩΣΤΟ
ΛΑΘΟΣ
 
Η εκπαίδευση στο Βυζάντιο ήταν δωρεάν και δημόσια (γι` όλα τα παιδιά).

Το παλάτι των αυτοκρατόρων ήταν χτισμένο πάνω σ` ένα λόφο.

Στον ιππόδρομο γίνονταν ιπποδρομίες, αρματοδρομίες και μονομαχίες.
Ο Θεοδόσιος κατάργησε τους Ολυμπιακούς Αγώνες.
Ο Κωνσταντίνος βαπτίστηκε χριστιανός λίγο πριν πεθάνει.
Το χτίσιμο της Κωνσταντινούπολης κράτησε πάνω από 10 χρόνια.

(μονάδες: 1,2)
ΘΕΜΑ 10
(Συμπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων)
Επιλέξτε τη σωστή λέξη ή φράση για να συμπληρώσετε τα κενά των προτάσεων.

Στα βυζαντινά χρόνια...

  1. Οι γονείς   υποχρεωμένοι να στείλουν τα παιδιά τους στο σχολείο.
  2. Η Κωνσταντινούπολη χτίστηκε στις πλαγιές    λόφων και γι` αυτό την έλεγαν και  .
  3. Η μεγαλύτερη πλατεία της Πόλης είχε το όνομα του ιδρυτή της, του    , και βρισκόταν στο μέσο της  λεωφόρου. 
'; $sel_arr1 = array(4); $sel_arr2 = array(4); $sel_arr3 = array(4); $sel_arr4 = array(4); $sel_arr5 = array(4); $sel_arr1[0]='.'; $sel_arr1[1]=''; $sel_arr1[2]=''; $sel_arr1[3]=''; $sel_arr2[0]='.'; $sel_arr2[1]=''; $sel_arr2[2]=''; $sel_arr2[3]=''; $sel_arr3[0]='.'; $sel_arr3[1]=''; $sel_arr3[2]=''; $sel_arr3[3]=''; $sel_arr4[0]='.'; $sel_arr4[1]=''; $sel_arr4[2]=''; $sel_arr4[3]=''; $sel_arr5[0]='.'; $sel_arr5[1]=''; $sel_arr5[2]=''; $sel_arr5[3]=''; srand(time()); for ($j=1;$j

(μονάδες: 2)

[SpiN]